Ochrana osobných údajov

Kladieme veľký́ dôraz na ochranu vašich osobných údajov pri našej činnosti. Získavame a používame iba také́ osobné údaje, ktoré́ skutočne potrebujeme a používame ich výlučne z oprávnených dôvodov. Tieto informácie o ochrane osobných údajov sa vzťahujú́ na všetky služby, ktoré́ ponúkame a obsahujú́ informácie o spôsobe spracúvania osobných údajov. Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade so všetkými právoplatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä, nie však výlučne v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákonom č. 18/2018 Z. z. 

Odporúčame vám, aby ste si dôkladne prečítali tieto informácie ochrany osobných údajov a oboznámili sa tak so všetkými svojimi právami predtým ako vstúpite do právneho vzťahu s nami. 

Tým, že vstúpite do právneho vzťahu s nami a/alebo nám poskytnete niektoré svoje osobné údaje, vyjadrujete, že rozumiete, akým spôsobom sú spracúvané vaše osobné údaje. 

1. Kto sme? 

Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ: 

Consens s.r.o.

Ľudovíta Fullu 46 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves

IČO: 54485665

DIČ: 2121688382

Kontakt: hello@andyou.sk

2. Aké osobné údaje spracúvame? 

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme vám mohli poskytovať naše služby a podporu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy. 

Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov: 

 • Základné identifikačné údaje Základné identifikačné údaje sú súčasťou každej zmluvy (účtovného dokladu), ktorú s nami uzatvárate. Patrí medzi nich: meno a priezvisko, akademický titul. Ak podnikáte ako fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ide aj o IČO, DIČ, IČ DPH a miesto podnikania/sídlo. 
 • Kontaktné údaje E-mail, telefónne číslo, adresa doručenia a fakturačná adresa. 
 • Informácie o produktoch a službách (zaslanie cenovej ponuky) Medzi tieto informácie patria informácie o našich produktoch a službách s cieľom spracovania a doručenia objednávky. 
 • Transakčné údaje Primárne ide o informácie o platbách: číslo bankového účtu alebo údaje o platobnej karte. 

3. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje spracúvame na základe týchto právnych základov: 

a) Plnenie zmluvy 

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia predzmluvného vzťahu a následne zmluvného vzťahu podľa §13 ods. 1 písm. b) zákona, tzn. osobné údaje uvedené v zmluve resp. v účtovnom doklade sú spracúvané za účelom plnenia predzmluvných a zmluvných práv a povinností (spracovanie a doručenie objednávky). 

b) Plnenie na základe zákona 

Vaše osobné údaje spracúvame pre plnenie zákonnej povinnosti uloženej na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, napríklad pre účely fakturácie a vedenia účtovníctva, zákona o archívoch a registratúrach pre potreby archivácie a pod. 

c) Plnenie na základe oprávneného záujmu 

Bod 4. 

d) Plnenie na základe súhlasu 

Bod 5. 

e) Marketingové účely 

Váš e-mail používame na účely marketingu iba na základe vášho súhlasu. 

4. Aký je náš oprávnený záujem? 

Uchovávanie vašich základných osobných údajov (meno, priezvisko, titul, kontaktné údaje – adresa, email a tel. číslo) prostredníctvom oprávneného záujmu považujeme ako právny základ na vymáhanie právnych nárokov, predchádzaniu podvodov, ochrany pred zneužívaním, spracovania. 

5. Ako nám môžete dať súhlas? 

Váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov žiadame len v týchto prípadoch: 

– Kontaktný formulár – Registrácia – Zasielanie newslettera – Oboznámenie sa s obchodnými podmienkami a podmienkami spracovania osobných údajov 

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať zaškrtnutím príslušného pola so spracovaním osobných údajov (checkbox) 

6. Ako môžete súhlas odvolať? 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať písomne alebo elektronicky. 

7. Komu vaše údaje poskytujeme? 

Pri spracúvaní vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť vaše osobné údaje v prípade vzájomnej dohody. Za účelom poskytovania našich služieb poskytujeme osobné údaje: 

 • Externej účtovnej spoločnosti 
 • Spoločnosti zabezpečujúcim marketingové služby 
 • Orgánom činným v trestnom konaní, štátnym orgánom, finančnej správe, daňovému úradu a súdu v prípade potreby 
 • Právnym zástupcom spoločnosti v prípade vymáhania pohľadávok alebo pri riešení právnych sporov 

S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov (sprostredkovateľskú zmluvu) a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike 

8. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje? 

Účtovníctvo 

Účtovné doklady sa zo zákona uchovávajú po dobu 10 rokov. 

Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory 

Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov. 

Registratúra 

Registratúra sa zo zákona uchováva po dobu najviac 10 rokov. Osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov sú uchovávané do naplnenia účelu spracovania osobných údajov. 

Newsletter 

Súhlas platí až do jeho odvolania, prípadne do skončenia doby spracúvania vašich osobných údajov, najneskôr do 5 rokov od udelenia súhlasu. V každej e-mailovej adrese nájdete odkaz, po kliknutí na tento odkaz a potvrdení bude váš e-mail vyradený z databázy. 

Registrácia zákazníka 

Údaje spracúvame pri registrácií na Internetovom obchode po dobu 10 rokov. 

9. Kam prenášame vaše osobné údaje? 

Osobné údaje ktoré spracúvame za vyššie uvedenými účelmi neprenášame do tretích krajín. 

10. Nie ste spokojný? 

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email: xxxxxx 

Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne. 

11. Ako spracúvame vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme, pričom nevyužívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania alebo profilovania. Listinná forma spracúvania vašich osobných údajov sa vykonáva len z dôvodu vedenia účtovníctva, spracovania zmluvných podkladov a pre potreby vedenia vymáhaní pohľadávok/súdnych sporov. 

12. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov? 

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Technické prostriedky na spracúvanie osobných údajov sú náležite zabezpečené heslami, ktoré poznajú len oprávnené osoby. Tieto technické prostriedky sú uložené v našich priestoroch, pričom sa nevynášajú ani neprenášajú. Prístup k nim majú len poverené osoby, ktoré sú riadne poučené, ovládajú našu interné predpisy a smernice upravujúce nakladanie s osobnými údajmi. Údaje o vás sú umiestnené v chránenej databáze, aby žiaden z údajov neunikol. Internetová stránka je zabezpečená protokolom SSL od svetovo uznávanej certifikačnej autority, tzn. že komunikácia medzi vami a našou Internetovou stránkou je šifrovaná bezpečnostným kľúčom, tak aby ich nemohla prečítať žiadna tretia strana. 

13. Sociálne médiá 

Naša Internetová stránka obsahuje funkcie sociálnych médií ako napr. tlačidlo „Like a share“ Facebook a Instagram. Prevádzkovateľ môže dostávať komentáre alebo odkazy, ktoré používateľ zdieľal na Facebooku alebo Instagrame. Prevádzkovateľ môže okrem toho získavať údaje uvedené vo verejnom profile používateľa na Facebooku alebo Instagrame a všetky informácie, ktoré používateľ zdieľa pomocou služieb Prevádzkovateľa. Majte na pamäti, že vaše osobné údaje ste v tejto súvislosti už poskytli spoločnosti Facebook, Inc. Nezabúdajte, že vaše interakcie s týmito funkciami sa riadia politikou ochrany osobných údajov spoločnosti, ktorá tieto funkcie poskytuje, ako je: 

https://www.facebook.com/privacy/explanation https://help.instagram.com/196883487377501 

14. Aké máte práva podľa GDPR? 

a) Právo na prístup k údajom 

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou. 

b) Právo na opravu 

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. 

c) Právo na vymazanie 

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak 

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli; 
 • odvoláte svoj súhlas; 
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov; 
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne; 
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť; 

d) Právo na obmedzenie spracúvania 

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak 

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť; 
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili; 
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv; 
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi. 

e) Právo na prenosnosť údajov 

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme, ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas. 

f) Právo namietať 

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch: 

 • na základe súhlasu, 
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu, 

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody. 

15. IP Adresa a Cookies 

Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti. IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby. 

IP adresa sa stáva osobným údajom ak: 

 • IP adresa je osobným údajom, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email…), 
 • statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje, 
 • dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.). 

Počas vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné štatistické informácie, ktoré nemajú charakter osobných údajov a ktoré sú potrebné pre správne fungovanie Internetového obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli) a pre účely cielenia našej marketingovej stratégie. 

Na našom servery používame ďalej súbory cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve našej Internetovej stránky a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Tam, kde ktorýkoľvek zo súborov cookies implementovaný nami spracováva osobné údaje, vykonáva sa toto spracovanie v súlade s článkom 6 (1) (f) nariadenia GDPR s cieľom chrániť naše legitímne záujmy na optimálnom fungovaní webových stránok a zabezpečiť, aby boli naše webové stránky užívateľsky príjemné a efektívne, alebo sa to robí na základe vášho súhlasu v súlade s článkom 6 (1) (f) (a) nariadenia GDPR. Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. 

Ďalšie informácie o cookies nájdete na týchto webových stránkach: 

AboutCookies.org – http://www.aboutcookies.org/ Wikipedia – http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie 

Väčšina internetových prehliadačov prijíma súbory cookie automaticky, ale môžete zmeniť nastavenie svojho prehliadača tak, aby mazal cookies, alebo aby ich neprijímal, ak je toto vaše uprednostňované nastavenie. 

Nižšie uvedené odkazy vám pomôžu zistiť, ako pracovať s nastaveniami súborov cookie vášho prehliadača. Zapamätajte si, že ak vypnete cookies vo vašom prehliadači, tieto nastavenia budú platiť pre všetky webové stránky, nie iba pre túto jednu. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našej Internetovej stránke. 

Prehliadače: 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet- explorer-delete-manage-cookies 

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform=Deskt… 

Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and- website-data-sfri11471/mac 

alebo v prípade mobilných verzií 

https://support.apple.com/en-gb/HT201265 

Firefox: https://support.mozilla.org/en-GB/kb/enable-and-disable-cookies- website-preferences 

Cookies obvykle obsahujú názov Internetovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve Internetovej stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť Internetovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory cookie, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač, ani iné zariadenia. 

Informácie vygenerované súborom cookie o používaní stránky (vrátane IP adresy) sú prenášané do Googlu. Táto informácia je potom použitá na vyhodnotenie návštevníka a zostavenie štatistických správ ohľadne činnosti na stránke pre nás. Cookie súbory Google Analytics zhromažďujú štandardné informácie o správaní návštevníkov v anonymnej podobe na internete. 

Nikdy nebudeme (a ani neumožníme žiadnej tretej strane) používať štatistický analytický nástroj pre sledovanie alebo zhromažďovanie vašich osobných údajov na našej stránke. Google nebude spájať Vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami Google. Ani my a ani Google nespojí, alebo sa nebude snažiť spojiť IP adresu s vašou identitou. 

Ak navštívite našu Internetovú stránku a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. 

Súbory cookies využívame na: 

 • správnu funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku 
 • Google Analytics 
 • zapamätanie vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať 
 • čo najlepšie prispôsobenie našich stránok vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách 
 • skutočnosť, či ste súhlasili (alebo nesúhlasili) s tým, aby sme využívali súbory cookie na tejto webovej lokalite a potvrdili oboznámenie sa s obchodnými podmienkami a podmienkami ochrany osobných údajov 

16. Vybavenie žiadostí 

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte. Pri vybavovaní vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie vašej totožnosti. 

Každá vaša žiadosť o výkon práva dotknutej osoby bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. 

Lehota jedného mesiaca môže byť v prípade potreby predĺžená o ďalšie dva mesiace, na predĺženie má vplyv komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatné. V prípade, ak by sme vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa vašej mienky v súlade s GDPR, máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk). 

Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, môžeme odmietnuť konať na základe vašej žiadosti, alebo môžeme požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady vynaložené na vybavenie žiadosti. Inak sa informácie v zmysle článku 12 ods. 5 GDPR a § 29 ods. 5 zákona poskytujú bezodplatne. Ak ste podali žiadosťelektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.