Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenie a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež uvádzané len skratkou „VOP“) platia pre nákup elektronických a hmotných produktov (ďalej len produkty) cez webové rozhranie andyou.sk prevádzkované firmou Consens s.r.o., Ľudovíta Fullu 46 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, IČO: 54485665, DIČ: 2121688382 (ďalej tiež len ako „Predávajúci“).
 2. Nákup produktov prebieha na základe Kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Proces uzatvárania Kúpnej zmluvy je podrobne popísaný v čl. III. VOP. Tieto VOP sú dokumentom, ktorý je súčasťou Kúpnej zmluvy a podrobne uvádza a vysvetluje práva a povinnosti oboch strán kúpnej zmluvy, teda Kupujúceho i Predávajúceho. Dojednania, ktoré sú v Kúpnej zmluve odlišné od ustanovení VOP, majú prednosť (teda text Kúpnej zmluvy je nad textom VOP). VOP rieši i niektoré ďalšie otázky, ktoré s nákupom produktov alebo s užívaním internetových stránok andyou.sk súvisia.
 3. VOP obsahujú informácie, ktoré potrebujete mať k dispozici ešte pred tým, než produkty kúpite. Prosím, prečítajte si VOP pozorne a v prípade, že k nim budete mať pripomienky či otázky, kontaktujte nás ešte pred objednaním produktov (tj. pred kliknutím na tlačidlo „Objednať a pokračovať v platbe“). Kontakty nájdete v čl. II. VOP. Vzájomná komunikácia je najlepším spôsobom, ako eliminovat prípadné budúce nejasnosti medzi nami. Tým, že kliknete na tlačidlo „Objednať a pokračovať v platbe“ nám totiž dávate signál, že ste VOP videli, čítali a súhlasíte s takým priebehom obchodu a spolupráce, aký tu popisujeme. Dávate tým signál, že svoju objednávku myslíte vážne, a že ste rovnako ako ja pripravení splnit svoje záväzky z nasledovne uzatvorenej Kúpnej zmluvy (teda my ako Predávajúci predovšetkým dodať vám objednaný produkt a vy ako Kupujúci zaň zaplatiť dohodnutú cenu).
 4. Ve VOP máte k dispozícii všetky podstatné informácie. Pre rýchlejšiu orientáciu je tu obsah:

Obsah VOP:

 1. Úvodné ustanovenia a vysvetlenia účelu všeobecných obchodných podmienok
 2. Dôležité pojmy (definície)
 • Objednávka a uzatvorenie Kúpnej zmluvy
 1. Cena produktu a platba
 2. Dodacie podmienky
 3. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardwarom a softwarom
 • Odstúpenie od Kúpnej zmluvy
 • Záruka, práva z chybného plnenia, reklamačný poriadok
 1. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov
 2. Záverečné ustanovenia

 

II. Dôležité pojmy (definície)
 1. PREDÁVAJÚCI.

Consens s.r.o.
Ľudovíta Fullu 46 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves 
IČO: 54485665
DIČ: 2121688382

Email: hello@andyou.sk

 1. KUPUJÚCI.
  Kupujúci je ten, kto prostredníctvom webového rozhrania andyou.sk uzatvorí s Predávajúcim, Kúpnu zmluvu. Kupujúcim môže byť podnikateľ (podnikajúca fyzická osoba často tiež uvádzaná ako OSVČ alebo právnická osoba, napr. s.r.o. alebo akciová spoločnost) alebo spotrebiteľ.
 2. SPOTREBITEĽ.
  Spotrebiteľom sa podľa zákona rozumie fyzická osoba, ktorá nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu povolania. Pokiaľ ste fyzická osoba a do objednávky uvediete IČO, budeme predpokladať, že Kúpnu zmluvu uzatvárate ako podnikateľ a nie ako spotrebiteľ.
 3. SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA.
  Je ňou Kúpna zmluva, v ktorej ako Kupující vystupuje spotrebiteľ. Podľa platných zákonov je spotrebiteľ viac chránený než Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom. Súčasne má predávajúcí aj viac povinností voči spotrebiteľovi než voči inému Kupujúcemu a je povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie stanovené ako občianskym zákonníkom, tak zákonom na ochranu spotrebiteľa. Ak je Kupujúcim iná osoba než spotrebiteľ, nepoužijú sa tie ustanovenia VOP, ktoré slúžia výhradne na ochranu spotrebiteľa.
 4. ZMLUVA UZATVORENÁ DISTANČNÝM SPOSOBOM.
  Je Kúpna zmluva, pokiaľ je uzatvorená prostredníctvom PROSTRIEDKOV KOMUNIKÁCIE NA DIAĽKU, tj. je uzatvorená, bez toho, aby sa Predávajúci a Kupujúci museli osobne stretnúť, pretože ju uzatvárajú cez webové rozhranie (na základe objednávky vykonanej priamo na internetových stránkách andyou.sk vyplnením potrebných údajov Kupujúcim) alebo prostredníctvom mailovej komunikácie, telefonicky alebo s využitím obdobných komunikačných prostriedkov. Náklady spojené s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (obzvlášť náklady na internetové pripojenie a telefónne hovory) si hradíte sami a nelíšia sa od bežnej sadzby účtovanej vaším operátorom resp. poskytovateľom internetového pripojenia. Uskutočnením objednávky výslovne súhlasíte s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku.
 5. ROZHODNÉ PRÁVNE PREDPISY.
  Sú to platné právne predpisy, ktorými sa riadi vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Ide obzvlášť o zákon č. 89/2012 Zb., obč ansky zákonník (ďalej tiež len „NOZ“) a v prípadoch, kedy je Kupujúcim spotrebiteľ, je to i zákon č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa.

III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
 1. Kupujúci objednáva produkty cez webové rozhranie, tj. cez objednávkový systém, odoslaním vyplneného objednávkového formulára.
 2. POPIS PRODUKTOV. Na webovom rozhraní je uvedený podrobný popis ponúkaného produktu vrátane uvedenia toho, čo obsahuje, komu je určený, čo čitateľovi môže priniesť a v akom formáte je poskytovaný. Je tu i podrobný popis bonusov, ktoré sú k produktom poskytnuté. Všetky prezentácie uvedené na webovom rozhraní sú informatívneho charakteru. Ako Predávajúci nie sme povinní uzatvoriť Kúpnu zmluvu ohľadne týchto produktov. Ustanovenie § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. OBJEDNANIE PRODUKTOV. Pre objednánie produktov cez webové rozhranie slúží objednávkový formulár, kde ako Kupujúcí vyplníte vaše meno, priezvisko alebo firmu, adresu, email, telefónne číslo, u podnikateľov IČO, DIČ, a zvolíte spôsob úhrady.

Pred odosláním objednávky vám je umožnené skontrolovať a meniť údaje vložené do objednávkového formuláru a prípadne ešte opraviť vzniknuté chyby a nezrovnalosti. Objednávku odošlete kliknutím na tlačidlo „Objednať a pokračovať k platbe“.

O obdržaní objednávky vás budeme informovať mailom zaslaným na vašu elektronickú adresu, ktorú ste zadali v objednávke alebo pri registrácii. Informácie o obdržaní objednávky sú zasielané automaticky. Ak nie je v potvrdení uvedené, že objednávku prijímame, zašleme vám informáciu o prijatí objednávky v ďalšom emaili. Do okamžiku, než je vám doručené potvrdenie o prijatí vašej objednávky, je možné emailom (na adresu uvedenú v čl. II. VOP) objednávku zrušiť. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky na vašu elektronickú adresu uvedenú v objednávke je Kúpna zmluva uzatvorená. 

 1. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Zmluva se uzatvára v elektronickej podobe, tvorí ju vaša objednávka, jej prijatie z našej strany a tieto VOP. Zmluvu archivujeme v elektronickej podobe.

 

IV. Cena produktov a platba
 1. CENA PRODUKTOV. Na webovom rozhraní je vždy uvedená i aktuálne platná cena produktov. Cena je platná po celú dobu, kedy je na webovom rozhraní uvedená. Pokiaľ  je uvedená akčná cena, je spolu s tým uvedené i za akých podmienok a do akej doby akčná cena platí. Pri digitálnom produkte – ebooku nevznikajú žiadne náklady na dopravu a ani ďalšie náklady spojené s jeho dodaním. Kalkulovaná cena uvedená v súhrne objednávky (tj. predtým než kliknete na tlačidlo „Objednať“) je už konečnou cenou.
   
 2. SPÔSOB PLATBY. Kúpnu cenu je možné uhradiť nasledujúcími spôsobmi:

  a.) bezhotovostne bankovým prevodom na náš účet (platba trvá vetšinou 1 – 2 pracovné dni): pokyny k platbe obdržíte v maili potvrdzujúcom prijatie objednávky. Pri platbe, prosím, nezabudnite uviesť príslušný variabilný symbol, aby mohla byť platba rýchlo spárovaná a ebook čo najskôr dodaný.

  b.)bezhotovostne platobnými kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba sa prevedie hneď).

 3. SPLATNOSŤ KÚPNEJ CENY.

V prípadě bezhotovostného prevodu je kúpna cena splatná do 7 dní od potvrdenia prijatia objednávky. Dátum splatnosti je uvedený v pokynoch o platbe. Kúpna cena je zaplatená v okamžiku, kedy je príslušná čiastka pripísaná na náš bankový účet.

O prijatí platby vám vystavíme doklad o prijatej platbe, ktorý u online platobných metód obdržíte obratom po prevedení platby, v ostatných prípadoch do 3 dní od prijatia platby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ sa nepoužije.

Produkty nie je možné hradiť formou splátkového kalendára.

 

V. Dodacie podmienky 

1. EBOOK

 1. SPÔSOB DODANIA EBOOKU. Ebook vo formáte .pdf bude zaslaný po uhradení kúpnej ceny na vami oznámenú elektronickú adresu ako príloha mailovej správy alebo zaslaním odkazu v podobe adresy webovej stránky, na ktorej je obsah možné stiahnúť či otvoriť
 2. DODACIA LEHOTA. Dĺžka dodacej lehoty závisí na zvolenom spôsobe platby. Ak je platba prevádzaná bežným bankovým prevodom, bude ebook dodaný najneskôr do 3 pracovných dní potom, ako bude platba pripísaná na náš bankový účet. U platby online platobnou kartou alebo rýchlym online prevodom bude ebook dodaný obratom po prevedení platby.
 3. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohľadom na charakter produktu (ebooku) nie sú účtované žiadne náklady na dopravu.
 4. Po dodaní ebooku si, prosím, čo najskôr skontrolujte funkčnosť a dostupnosť obsahu a ak zistíte nedostatky alebo vady, kontaktujte nás, prosím, aby sme mohli vykonať nápravu. Podrobnosti sú uvedené v čl. VIII týchto VOP.
 5. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardwarové a softwarové vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovat s dokumentami vo formáte pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

 

2. HMOTNÉ PRODUKTY

 1. Dodacia lehota produktov je spravidla 5-7 pracovných dní. V prípade, že niektorý z produktov nie je aktuálne skladom, platí, že predávajúci tovar dodá do 14 pracovných dní.

 2. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

   1.) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

  2.) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu. 

   

 
VI. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardwarom a softwarom
 1. Digitálny obsah (ebook) zasielam len vám, ako Kupujúcemu, na vašu elektronickú adresu, prípadne sprístupnením adresy webovej stránky, kde je obsah umiestnený. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardwarové a softwarové vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentami vo formáte pdf. Obsah stiahnete v internetovom prehliadači, pokiaľ bol dodaný formou zaslania odkazu na webovú stránku. Pre stiahnutie ebooku je nutné, aby ste boli pripojení k sieti internet s dostatočnou rýchlosťou pripojenia. Nezodpovedáme za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti, či pomalej rýchlosti vášho internetového pripojenia. Môže sa stať, že je obsah krátkodobo dočasne nedostupný v prípade údržby dát alebo výpadkov serveru. Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 2. Digitálny obsah je chránený autorským právom a nie je možné ho bez nášhho výslovného súhlasu ďalej šíriť alebo umožniť jeho použitie ďalšími osobami. Ebook slúží len na vzdelávacie účely a informačné účely a je vytvorený s využitím znalostí a skúseností autora. Jedná sa o návody a doporučenia a záleží na vašich schopnostiach a ďalších okolnostiach, aké výsledky s ich pomocou dosiahnete. Produkty nemôžu nahradiť osobnú konzultáciu. Nezodpovedáme za váš prípadný neúspech v aplikáci postupov, rád a doporučení uvedených v ebooku.
 
VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 
 1. Zo zákona môže spotrebiteľ od zmluvy uzatvorenej distančným spôsobom spravidla odstúpiť bez udania dôvodov v 14dennej lehote od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Pretože nám však maximálne záleží na vašej spokojnosti, poskytujeme vám nad rámec zákonných povinností garanciu spokojnosti.
 2. Ako Kupujúci môžete od Kúpnej zmluvy odstúpiť i v ďalších prípadoch stanovených zákonom alebo Kúpnou zmluvou a VOP, zvlášť v prípade chybného plnenia (článek IX. VOP). Ako Predávajúci sme oprávnení od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade vášho meškania s platbou kúpnej ceny, pokiaľ je dlhšie ako 10 dní po splatnosti a v prípade podstatného porušenia vašich povinností z Kúpnej zmluvy, zvlášť v prípade, keby prišlo k neoprávneným zásahom do webového rozhrania, porušenia autorských práv a v ďalších prípadoch stanovených zákonom.
 3. Ak je vám spoločne s produktom poskytnutý darček, je darovacia zmluva medzi nami uzatvorená s  podmienkou, že ak príde k odstúpeniu od zmluvy z vašej strany bez uvedenia dôvodov,  darovacia zmluva stráca účinnosť a ste povinní nám poskytnutý darček najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť. Všetky darčeky a bonusy sú zasielané či sprístupnené až po úhrade kúpnej ceny, ak nie je na webovom rozhraní uvedené, že sú posielané až po uplynutí lehoty garancie spokojnosti.
 
VIII. Záruka, práva z chybného plnenia, reklamačný poriadok
 1. Práva vznikajúce z chybného plnenia sa riadia platnými právnymi predpismi, zvlášť ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
 2. Práva zo záruky sa riadia zvlášť ustanoveniami § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 3. Ako Predávajúcí zodpovedáme, že produkt pri prevzatí nemá vady. Ak ste spotrebiteľom, potom v prípade, že sa vada prejaví do 6 mesiacov od prevzatia, pokladá sa produkt za chybný už pri prevzatí. Ak ste spotrebiteľom, zodpovedáme i za to, že sa vady nevyskytnú v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov od prevzatia produktu.
 4. V prípade výskytu vady, ktorá sa nedá odstrániť alebo v prípade opakovaného výskytu vady po oprave alebo výskytu väčšieho počtu vád, máte právo požadovať výmenu produktu za nový alebo od zmluvy odstúpiť. V prípade, že neodstúpite od zmluvy alebo neuplatníte právo na dodanie nového produktu bez vád, môžete požadovať primeranú zľavu. Primeranou zľavu môžete žiadať i v prípade, že by sme neboli schopní vám nový produkt bez vád dodať, rovnako tak i v prípade, že by sme neurobili nápravu v primerenej dobe, alebo že by vám táto náprava pôsobila značné obtiaže.
 5. Práva z vadného plnenia vám neprináležia, pokiaľ by ste pred prevzatím produktu vedeli, že produkt má vadu, alebo by ste vadu sami spôsobili. Záruka a nároky zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na vady spôsobené nesprávnym používaním produktu, alebo nesprávnym uchovávaním.
 6. Pokiaľ vám nebol digitálny produkt dodaný v dodacej lehote, prosím, skontrolujte najprv zložky „hromadná pošta“ alebo spam. Pokiaľ ani tam digitálny produkt nenájdete, uplatnite reklamáciu podľa nasledujúceho odstavca, alebo nás kontaktujte cez email hello@andyou.sk.
 7. Reklamáciu u nás uplatnite bez zbytočného odkladu po zistení vád. Reklamáciu môžete uplatniť mailom na našu elektronickú adresu hello@andyou.sk. Uvítame, pokiaľ k reklamácii priložíte i faktúru, či iný doklad o kúpe, popis reklamovanej závady a návrh riešenia reklamácie. Reklamáciu vybavím bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, pokiaľ sa výslovne nedohodneme inak. O uplatnení a vybavení reklamácie vám poskytneme písomné potvrdenie.
 8.  
IX. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov
 1. Ak máte k uzatvorenej Kúpnej zmluve, jej plneniu, či našej činnosti nejakú sťažnosť, kontaktujte nás, prosím, na elektronickej adrese hello@andyou.sk.
 2. Kontrolným orgánom je príslušný daňový úrad a živnostenský úrad. Dodržovanie predpisov o ochrane osobných údajov dozoruje Úrad na ochranu osobných údajov. I na tieto orgány sa môžete obrátiť so svojimi sťažnosťami.
 3. Pokiaľ medzi nami ako predávajúcim a spotrebiteľom dôjde k spotrebiteľskému sporu, má spotrebiteľ právo na jeho mimosúdne riešenie. Subjektom mimosúdneho riešenia podľa zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, je Slovenská obchodná inšpekcia. Všetky podrobnosti k mimosúdnemu riešeniu sú uvedené na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie https://www.soi.sk/ .

Spotrebiteľ môže využiť tiež platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

X. Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na hello@andyou.sk , ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z.

Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

XI. Záverečné ustanovenia
 1. Kúpna zmluva je uzatváraná na dobu určitú, do doby splnení povinností Predávajúceho a Kupujúceho, ktoré vyplývajú zo zmluvy.
 2. Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom, který nájdete tu.
 3. Vezmite, prosím, na vedomie, že som oprávnená tieto VOP jednostranne meniť, pre Kupujúceho však vždy platí text obchodných podmienok účinný v okamžiku odoslania objednávky.

  Tieto VOP sú účinné od 01. 10. 2022